. گالری

بسته بندی سیلاژ ذرت علوفه ای مراحل مختلفی دارد که شما در گالری ما می توانید شاهد مراحل مختلف برداشت ذرت از مزرعه، تهیه سیلوکردن و سیلاژ ذرت بصورت مناسب، بسته بندی و بارگیری درست را باشید.

مشتریان و همکاران عزیز می توانید از طریق صفحه تماس با ما و از طریق فضای مجازی و شماره های داده شده با ما در تماس بوده و فیلم و عکس های نمونه کار سیلاژ و بسته بندی سیلاژ ذرت علوفه ای را دریافت نمایید.